know

1: he is in the know საქმის კურსშია / საქმის ვითარება იცის
2 (knew, known) ცოდნა (იცის)
do you know the lesson? იცი გაკვეთილი?
he knows Latin ლათინური იცის
I know it for sure დანამდვილებით ვიცი
I know it from experience გამოცდილებით ვიცი
how should I know? საიდან მეცოდენება?
as far as I know რამდენადაც ვიცი
for all I know რამდენადაც ვიცი
●●I wouldn't know him from Adam თვალით არ მინახავს // პირველად ვხედავ
3 (knew, known) ცნობა (იცნობს)
I know this man ამ კაცს ვიცნობ
I knew him at once მაშინვე ვიცანი
I know him by sight სახეზე ვიცნობ
let me know მაცნობე! / შემატყობინე
4 (knew, known) გარჩევა (გაარჩევს)
he doesn't know a bull from a cow ხარს ძროხისგან ვერ არჩევს
he knows about wine ღვინოებს კარგად არჩევს // ღვინისა ესმის
●●let me know შემატყობინე!
you ought to know this ეს უნდა იცოდე!
I do not know არ ვიცი
I know his sort მაგისთანებს / მაგნაირებს ვიცნობ
how should I know? საიდან მეცოდინება?
he knows all the moves ყველა ხერხი იცის
do you know all the moves in chess? ყველა საჭადრაკო სვლა იცი?
I don't know the meaning of this word ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ ვიცი
if you know what I mean თუ ხვდებით, რისი თქმაც მინდა
I know that man იმ კაცს ვიცნობ
I know that he loves me ვიცი, რომ ვუყვარვარ
he knows the world ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს
all the world knows it მთელმა ქვეყანამ იცის
I know why it happened ვიცი, ეს რატომაც მოხდა
I know it for certain ნამდვილად ვიცი
how the devil should I know! სად ჯანდაბიდან უნდა მცოდნოდა!
God knows! ვინ იცის! ღმერთმა უწყის!
how did you come to know about it? საიდან გაიგე?
I know my way blindfold ეს გზა ხუთი თითივით ვიცი
to know better than; you ought to know better than to go out without an overcoat on such a frosty day იმდენი უნდა გესმოდეს, რომ ასეთ ყინვაში უპალტოოდ არ გახვიდე
he says he didn't do it, but I know better ამბობს არ ჩამიდენიაო, მაგრამ მე ხომ ვიცი
you know best შენ უკეთ იცი
as to me I know nothing about it რაც შემეხება მე, ამის შესახებ არაფერი ვიცი
he appeared not to know about it როგორც ჩანს / ეტყობა, არაფერი იცოდა
he knows all the answers პასუხი ყველაფერზე მზადა აქვს
he was all agog to know what had happened ერთი სული ჰქონდა, გაეგო რა მოხდა
I knew him once ოდესღაც ვიცნობდი
I knew it all along თავიდანვე / იმთავითვე ვიცოდი
I knew it all along ეს თავიდანვე ვიცოდი
it appeared that nobody knew about it აღმოჩნდა, რომ ამის შესახებ არავინ იცოდა
her joy knew no bounds მის სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა
I know him by sight სახეზე ვიცნობ
he swore by all he knew ვინც კი ჰყავდა, ყველა დაიფიცა
I knew her by her walk სიარულზე ვიცანი
I wish I knew ნეტავი, ვიცოდე
I wish I had known ნეტავი, მცოდნოდა
he knew it all the time ეს თავიდანვე იცოდა
we knew each other intimately ერთმანეთს ახლოს / კარგად ვიცნობდით
I took it for granted that you knew it დარწმუნებული ვიყავი, რომ შენ ეს იცოდი
I came the moment I knew როგორც კი გავიგე, მაშინვე მოვედი

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • know — know; fore·know; fore·know·able; fore·know·er; fore·know·ing·ly; know·abil·i·ty; know·able; know·er; know·ing·ly; know·ing·ness; mis·know; pre·know; un·know·en; know·ing; un·know; know·able·ness; un·know·ably; un·know·ing·ness; …   English syllables

 • Know — (n[=o]), v. t. [imp. {Knew} (n[=u]); p. p. {Known} (n[=o]n); p. pr. & vb. n. {Knowing}.] [OE. knowen, knawen, AS. cn[ a]wan; akin to OHG. chn[ a]an (in comp.), Icel. kn[ a] to be able, Russ. znate to know, L. gnoscere, noscere, Gr. gighw skein,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • know — ► VERB (past knew; past part. known) 1) have knowledge of through observation, inquiry, or information. 2) be absolutely sure of something. 3) be familiar or friendly with. 4) have a good command of (a subject or language). 5) have personal… …   English terms dictionary

 • know — [nō] vt. knew, known, knowing [ME knowen < OE cnawan, akin to OHG cnāhan < IE base * ĝen , *ĝnō , to know, apprehend > CAN1, KEN, L gnoscere, to know, Gr gignōskein] 1. to have a clear perception or understanding of; be sure of or well… …   English World dictionary

 • Know — Know, v. i. 1. To have knowledge; to have a clear and certain perception; to possess wisdom, instruction, or information; often with of. [1913 Webster] Israel doth not know, my people doth not consider. Is. i. 3. [1913 Webster] If any man will do …   The Collaborative International Dictionary of English

 • know of — (someone/something) to have information about someone or something. Do you know of a way to remove this stain? We ve never met, but I certainly know of him. Usage notes: also used in the spoken phrase not that I know of I do not know: “Is he home …   New idioms dictionary

 • know — The expression you know, inserted parenthetically in a sentence in speech, sometimes has real meaning, e.g. in introducing extra information that the hearer is likely to know already, but generally it is a meaningless sentence filler like I mean …   Modern English usage

 • Know — (n[=o]), n. Knee. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • know — I verb absorb, apperceive, appreciate, apprehend, assimilate, be apprised of, be informed, cognize, comprehend, conceive, conclude, conjecture, deduce, digest, discern, fathom, find, gather, glean, grasp, identify, infer, internalize, learn,… …   Law dictionary

 • know — [v1] understand information apperceive, appreciate, apprehend, be acquainted, be cognizant, be conversant in, be informed, be learned, be master of, be read, be schooled, be versed, cognize, comprehend, differentiate, discern, discriminate,… …   New thesaurus

 • Know HR — is an online magazine about human resources processes, employee motivation, and executive compensation. It is syndicated on Reuters, IBS, and The Palm Beach Post.External links* [http://www.knowhr.com/blog/ KnowHR Blog] *… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.